Kategorie

ZZAuto

Obchodní podmínky

DREAM import a export bižuterie Stříbra
Tomáš Kasan

Dolní Černá Studnice 94, 468 21 Bratříkov

IČO: 63763915  DIČ: CZ6808291424

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodů umístěného na internetové adrese: http://lustry.bizuterie-dream.com

1.. Úvodní USTANOVENÍ

1.1. Tyto Obchodní podmínky (dale Jen " Obchodní podmínky ") obchodní spolecnosti DREAM import & export bižuterie a stříbra, Tomáš Kasan,Dolní Černá Studnice 94 468 21 Bratříkov, IČO: 63763915  DIČ: CZ6808291424, (dale Jen"prodávající ") upravují vzájemná prava povinnosti smluvních stráň vzniklé v Souvislosti Nebo na základě kupní smlouvy (dale Jen " kupní SMLOUVA ") uzavírané Mezi prodávajícím jinou fyzickou osobou právnickou ČI (dale Jen" kupující ") prostřednictvím internetového obchodů prodávajícího. Internetový obchod provozován na je prodávajícím internetové adrese http://lustry.bizuterie-dream.com, aby prostřednictvím webového rozhraní (dale jen " webove rozhraní obchodů ").

1.2. Obchodní podmínky upravují Dale pravá povinnosti smluvních stráň pri využívání webove pages prodávajícího umístěné na adrese http://lustry.bizuterie-dream.com (dale Jen " webová stránka ") Další Související Právní vztahy. Obchodní podmínky sobě nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná pri objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek JE možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě přednost maji pred ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva obchodní podmínky jsou vyhotoveny v Českém jazyce. kupní smlouvu lze uzavřít v Českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek muze prodávající měnit čí doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena prava povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.. Uživatelský ucet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webove Stránce muze kupující přistupovat do svého uživatelského Rozhraní. Ze svého uživatelského Rozhraní muze kupující provádět objednávání zboží (dale Jen " Uživatelský ucet "). V případě, ze se webove Rozhraní obchodů umožňuje, muze kupující provádět objednávání zboží bez registrace tez primo z webového Rozhraní obchodů.

2.2. Pri registraci na Stránce webove pri objednávání Zboží je kupující povinen uvádět správně pravdive vsechny udaje. Udaje uvedené v uživatelském účtu je kupující pri jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.Udaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu pri objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jmenem heslem. Kupující povinen zachovávat mlčenlivost je ohledně informací nezbytných k přístupů do jeho uživatelského účtu bere na vědomí, že prodávající nenese odpovednost za porušení povinnosti ze strany Teto kupujícího.

2.4. Kupující  není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající muze zrušit uživatelský učet, aby zejména V případě, kdy kupující svuj ucet uživatelský dle než 60 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší sve povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, ze Uživatelský učet nemusí byt dostupný nepřetržitě, aby s ohledem zejména nutnou údržbu hardwarového Na softwarového Vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového softwarového Vybavení třetích osob.

3.. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Webove Rozhraní obchodů obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, k včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedený včetně DPH všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány jsem webovém rozhraní obchodů. Tímto ustanovením není možnost omezená prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné jsem webovém rozhraní obchodů jsou nezávazné prodávající povinen uzavřít kupní není smlouvu ohledně tohoto zboží. 

3.2. Webove rozhraní obchodů obsahuje Informace o nákladech spojených s balením dodáním zboží.Informace o nákladech spojených s balením dodáním zboží uvedené jsem webovém Rozhraní obchodů platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář jsem webovém rozhraní obchodů. Objednávkový formulář obsahuje zejména Informace o:

  • objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodů)
  • zpusobu úhrady kupní Ceny zboží, udaje o požadovaném zpusobu doručení objednávaného zboží 
  • Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dale SPOLEČNĚ JEN JAKO " OBJEDNÁVKA ")
 
 

3.4. Před zasláním objednávky je prodávajícímu umožněno kupujícímu zkontrolovat a měnit udaje, které do objednávky kupující vložil,  na možnost   opravovy chyby vzniklé pri zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlacitko "Odeslat". Udaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí obdržení Toto elektronickou poštou, aby na adresu kupujícího uvedenou Elektronické Pošty v uživatelském Rozhraní ČI v objednávce   (dale Jen " elektronická adresa kupujícího ").

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislostí na charakteru objednávky (Množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Smluvní vztah Mezi prodávajícím kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, aby zejména s osobami, které podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové pripojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Cena zboží platební podminky

4.1. Cenu zboží případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradit prodávajícímu muze následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese, DREAM import & export bižuterie a stříbra, Tomáš Kasan, Dolní Černá Studnice 94 468 21 Bratříkov,

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

  • bezhotovostně převodem na ucet prodávajícího č.: 706090183/0300,  (dale jen " ucet prodávajícího ");

 bezhotovostně prostřednictvím platebního systemu

  • platební kartou bezhotovostně
 
  • prostřednictvím úvěru poskytnutého treti osobou.
 
 

4.2. Společné s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s vzít balením dodáním zboží jsem smluvené výši. Neni-li uvedeno výslovně jinak, rozumí sobě dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti v případě či platby na dobírku je kupní cena splatná pri převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby kupní cena je splatná  14 dnů  od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby kupující povinen uhrazovat  kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhrazen okamžikem připsání příslušné částky na učet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, ze ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (tř. 3.5), požadovat uhrazení kupní ceny celé jeste pred odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem Daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží zašle jéj v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 ODST. 8 zákona č.. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jsem znění pozdějších předpisů (dale Jen " Občanský zákoník "), nelze  odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá zkáze rychlému opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio video nahrávek počítačových programů, porušil-li originální obal spotřebitel jejich, od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik časopisu.

5.2. Nejedná-li o sobě Případ uvedený v tř. 5.1 ČI o Jiný Případ, KDY nelze od kupní smlouvy odstoupit, MA kupující ustanovením v. souladu s § 53 ODST. 7 občanského zákoníku od kupní smlouvy Právo odstoupit, dělat čtrnácti (14) dnů  od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musi byt prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů  od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy muže kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu prodávajícího elektronické pošty.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy DLE ČL. 5.2 obchodních podmínek kupní SE SMLOUVA od počátku Rusi.Zboží musi byt prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů Artikl od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musi byt prodávajícímu vráceno nepoškozené neopotřebené, JE-li se možné, v původním obalu.

5.4. Ve lhůtě patnácti (15) dnů Artikl od vrácení zboží kupujícím DLE ČL. 5.3 obchodních podmínek JE prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména ZA účelem zjištění, zdali vrácené zboží NENÍ poškozeno, opotřebeno ČI Castecne spotřebováno.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy DLE ČL. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do Deseti (10) dnů Artikl od skončení lhůty na přezkoumání zboží DLE ČL. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů Artikl od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, aby bezhotovostně na ucet určený kupujícím. Prodávající JE taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti Jiz pri vracení zboží kupujícím.

5.6. Kupující bere na vědomí, ze pokud zboží vrácené kupujícím Bude poškozeno, opotřebeno ČI Castecne opotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu Narok na náhradu Škody vzniklé jemu Tim. Narok na úhradu vzniklé Škody JE prodávající oprávněn započíst JEDNOSTRANNÉ Proti nároku kupujícího na vrácení kupní Ceny.

5.7. JE-li SPOLEČNĚ SE zboží poskytnut kupujícímu Dárek, darovací JE SMLOUVA Mezi prodávajícím dané kupujícím uzavřená s rozvazovací podmínkou, ze dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací SMLOUVA ohledně takového dárků účinnosti kupující povinen JE Spolu sobě zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý Dárek.

6. Přeprava Dodání zboží

6.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, D není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, ZE JE způsob DOPRAVY smluven na základě požadavku kupujícího, kupující Nese riziko případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem DOPRAVY.

6.2. JE-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na určené kupujícím MÍSTO v objednávce, kupující povinen převzít JE zboží pri dodání. Nepřevezme-li kupující zboží pri Dodání, JE prodávající oprávněn požadovat POPLATEK ZA uskladnění jsem Výši Kč (slovy: Korun českých) Nebo JE prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

6.3. V případě, ZE JE z důvodů na stráně kupujícího Nutno zboží doručovat opakovaně Nebo jiným způsobem Nez było Uvedeno v objednávce, kupující povinen uhradit JE náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Pri převzetí zboží od přepravce kupující povinen zkontrolovat JE neporušenost obalů zboží av případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci Toto. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listů kupující stvrzuje, ze obal zásilky obsahující zboží was neporušen.

6.5. Další pravá povinnosti stráň pri přepravě zboží mohou upravit dodací podminky zvláłtní prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Odpovednost ZA vady, Záruka

7.1. Prava povinnosti smluvních stráň ohledně odpovědnosti prodávajícího ZA vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, sp Ridi příslušnými obecne závaznými predpisy (zejména ustanovením § 612 anásl. Občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu ZA normy, ZE JE prodávaná Věc jsem shodě s kupní smlouvou, zejména, ZE JE bez vad. Shodou s kupní smlouvou o sobě rozumí, ZE prodávaná Věc Ma Jakost užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem Nebo jeho zástupcem popisované, Nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě Jakost užitné vlastnosti pro takového druhu obvyklé Věc, ZE odpovídá požadavkům právních předpisů , JE v Tomu odpovídajícím Množství, Mire Nebo hmotnosti odpovídá účelu, ktery prodávající pro pouziti Věci Uvádí Nebo pro ktery sobě Věc obvykle používá.

7.3. V případě, ze pri Věc převzetí kupujícím NENÍ jsem shodě s kupní smlouvou (dale Jen " Rozpor s kupní smlouvou "), MA kupující Právo na na, ABY prodávající bezplatně bez zbytečného odkladu uvedl do stavu Věc odpovídajícího kupní smlouvě, a až podle požadavku kupujícího buď výměnou Věci, Nebo jeji opravou; D není-li takový Postup možný, muze kupující požadovat přiměřenou slevu z Ceny Věci Nebo od smlouvy odstoupit. Pro neplatí, pokud kupující převzetím veci pred Ø rozporu s kupní smlouvou Vedel Nebo Rozpor s kupní smlouvou alone způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, ktery o sobě projeví Behem Sesti (6) měsíců ode DNE převzetí Věci, sp považuje ZA Rozpor existující Jiz pri jejím převzetí, pokud neodporuje povaze veci na Nebo pokud neprokáže opak SE.

7.4. Nejde-li o Věci, které o sobě Rychle Kazi Nebo o Věci použité, odpovídá prodávající ZA vady, které o sobě projeví JAKO Rozpor s kupní smlouvou po převzetí Věci v záruční dobe (záruka).

7.5. Prava kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího ZA vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Za Okamžik Uplatnění reklamace o sobě považuje Okamžik, KDY prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.. Další pravá povinnosti smluvních stráň

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením kupní Cele Ceny zboží.

8.2. Kupující bere na vědomí, ze programové Vybavení Další součásti tvořící webove Rozhraní obchodů (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující sobě zavazuje, ze nebude vykonávat žádnou ČINNOST, ktera by mohla jemu Nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat neoprávněně užít programové ČI Vybavení Nebo Další součásti tvořící webove Rozhraní obchodů.

8.3. Kupující D není oprávněn pri využívání webového Rozhraní obchodů používat mechanismy, programové Vybavení Nebo Jiné postupy, které by mohly mit negativní vliv Na provoz webového Rozhraní obchodů.Webove Rozhraní obchodů JE možné užívat JEN v rozsahu, ktery D není na úkor ostatních PRAV zákazníku prodávajícího ktery JE v. souladu s jeho určením.

8.4. Prodávající NENÍ jsem vztahu ke kupujícímu Vážan žádnými kodexy chování jsem smyslu ustanovení § 53a ODST. 1 občanského zákoníku.

8.5. Kupující bere na vědomí, ZE prodávající nenese odpovednost ZA Chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osôb dělat webove stranky Nebo v. důsledku užití webove stranky v. rozporu s jejich určením.

9.. Ochrana osobních údajů zasílání obchodních sdělení

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, ktery JE fyzickou osobou, JE poskytována zákonem č.. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, jsem znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí sobě zpracováním těchto svých osobních údajů: Jméno a příjmení, adresa Bydliště, Identifikační cislo, Daňové Identifikační cislo, adresa Elektronické Pošty, telefonní cislo (Dale SPOLEČNĚ VŠE JEN JAKO " Osobní udaje ").

9.3. Kupující souhlasí sobě zpracováním osobních údajů prodávajícím, na profesionální účely realizace PRAV povinností z kupní smlouvy, pro účely Vedení uživatelského účtu pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

9.4. Kupující bere na vědomí, ZE JE povinen sve Osobní udaje (pri registraci, jsem svém uživatelském účtu, pri objednávce provedené z webového Rozhraní obchodů) uvádět správně pravdive ZE JE povinen bez zbytečného odkladu Informovat prodávajícího o změně svých osobních údajích jsem.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího prodávající pověřit muze treti osobu, jakožto zpracovatele. Krome osôb dopravujících zboží nebudou Osobní udaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní udaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní udaje budou zpracovávány v Elektronické podobě automatizovaným způsobem Nebo v Tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, ze poskytnuté Osobní udaje jsou Presne ze was poučen o tom, ZE SE jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, ze by o sobě kupující domníval, ZE prodávající Nebo zpracovatel (tř. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které JE v. rozporu s ochranou soukromého osobního Života kupujícího Nebo v rozporu sobě zákonem, zejména jsou-li Osobní ohledem udaje nepřesné s Ucel na jejich zpracování, muze:

9.8.1. požádat prodávajícího o vysvětlení Nebo zpracovatele,

9.8.2. požadovat, ABY prodávající Nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména sobě muze jednat o blokování, Provedení opravy, doplnění Nebo likvidaci osobních údajů. JE-li žádost kupujícího podle věty shledána oprávněnou Předchozí, prodávající odstraní neprodleně Nebo zpracovatel závadný stav. Nevyhoví-li prodávající Nebo zpracovatel žádosti, MA kupující Právo obrátit sobě Primo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením D není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit o sobě o sobě svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů PRIMO.

9.9. Požádá-li kupující o INFORMACÍ o zpracování svých osobních údajů, JE mu prodávající povinen předat INFORMACÍ obnova dat z disku. Prodávající MA Právo ZA poskytnutí Informace podle věty požadovat přiměřenou Předchozí úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí Informace.

9.10. Kupující souhlasí sobě zasíláním INFORMACÍ souvisejících sobě zbožím, službami Nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího Dale souhlasí zasíláním obchodních sdělení sobě prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.. Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence s kupní smlouvou Související Musi byt druhe smluvní Stráně doručena písemně, elektronickou poštou se, osobné Nebo Doporučené prostřednictvím provozovatele poštovních Služeb (DLE volby odesílatele). Kupujícímu JE doručováno na adresu uvedenou v Elektronické Pošty jeho uživatelském účtu.

10.2. ZPRÁVA JE doručena:

10.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server, Příchozí Pošty, INTEGRITA zpráv Nejnovější zaslaných elektronickou poštou muze byt zajištěna certifikátem,

10.2.2. v případě doručování prostřednictvím provozovatele osobné ČI poštovních Služeb převzetím zásilky adresátem,

10.2.3. v případě doručování prostřednictvím provozovatele osobné ČI poštovních Služeb tez odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná ZA NEJ zásilku převzít) zásilku převzít,

10.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních Služeb uplynutím lhůty Deseti (10) dnů Artikl od uložení zásilky Dani výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních Služeb, aby iv případě, ZE SE adresát o uložení nedozvěděl.

11.. Záverečná ustanovení

11.1. Pokud vztah Související s užitím webove Stránky Nebo Právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje Mezinárodní (Zahraniční) prvek, Pak strany sjednávají, ZE SE vztah Ridi českým právem. Tímto nejsou dotčena prava spotřebitele vyplývající z obecne závazných právních předpisů.

11.2. Prodávající JE oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění ČINNOST prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci sve působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.3. JE-li některé ustanovení obchodních podmínek neúčinné Neplatné Nebo, Nebo o sobě takovým Stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož Smysl sobě neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností Nebo neúčinností jednoho ustanovení NENÍ dotknutá platnost ostatních ustanovení.Změny doplňky kupní smlouvy ČI obchodních podmínek vyžadují písemnou formulace.

11.4. Kupní SMLOUVA včetně obchodních podmínek JE archivována prodávajícím v Elektronické podobě D není přístupná.

11.5. Kontaktní udaje prodávajícího:

  • DREAM import & export bižuterie a stříbra

       Tomáš Kasan
       Dolní Černá Studnice 94, 468 21 Bratříkov
      Tel: +420 777 222 477
     Email: dreamjbc@volny.cz